Strategie, missie en visie

Door het aanbieden van efficiënte, effectieve, duurzame en concurrerende transportoplossingen slagen we er in onze marktpositie voortdurend te verstevigen en uit te breiden. Uitgangspunten daarbij zijn: slagvaardig handelen en een duidelijke focus op onze kernactiviteiten. Hiermee onderscheiden we ons van andere multinationale netwerkdienstverleners.

Kwaliteit

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu vormen een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur en onze dienstverlening. We voelen ons verplicht maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
We hebben ons ten doel gesteld om onze kwaliteit-, gezondheid-, veiligheid- en milieudoelstellingen continu te verbeteren. Dat doen we op alle niveaus binnen onze organisatie.
In relatie tot onze medewerkers voelen we ons als management verantwoordelijk om zorg te dragen voor kennisoverdracht op dit gebied. Dit stelt ons in staat om onze bedrijfsvoering te optimaliseren en betrokkenheid te creëren bij onze medewerkers.
Door interne en externe audits bewaken wij onze bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.
Omdat wij actief zijn in een groot aantal marktsegmenten beschikken wij over een uitgebreid bedrijfszorgsysteem.

Veiligheid en Milieu

Hoe gaat Makers Koeriers Nederland B.V om met veiligheid en milieu?
Betrokkenheid, leiderschap en verantwoordelijkheid Op het gebied van veiligheid en milieu nemen we onze verantwoordelijkheid door het stellen van meetbare en bereikbare doelen.
Ook van onze medewerkers vragen we een zelfde betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
Gezondheid, veiligheid en milieumanagement Als management dragen we bij aan gezondheid-, veiligheid- en milieuprocedures die betrekking hebben op onze medewerkers en klanten. We maken daarbij gebruik van effectieve communicatiemiddelen.

Risicomanagement

We brengen alle risico’s in kaart die gerelateerd zijn aan onze werkzaamheden. Dit risicomanagement is een kernelement van onze strategie.
Op die manier creëren we een veilige en milieuvriendelijke omgeving voor onze medewerkers.

Crisismanagement

In het geval van ongelukken of incidenten nemen we (nood)maatregelen die ons in staat stellen de veiligheid van onze medewerker te garanderen en de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

Onderzoek en analyse van incidenten

Bij ongelukken of incidenten onderzoeken we de oorzaken om vervolgens preventieve maatregelen te kunnen nemen.

Informatie, instructie, training en supervisie

We instrueren en trainen onze medewerkers om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, zowel voor henzelf als voor anderen.

Bescherming van het milieu

We nemen onze verantwoordelijkheid om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Duurzaam transport

Duurzaam transport is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Dit vertaalt zich in de praktijk naar extra aandacht voor gezondheid, veiligheid en het milieu. Deze pijlers zijn ingebed in onze bedrijfscultuur en inherent aan onze dienstverlening. Wij begrijpen dat onze dienstverlening deel uitmaakt van de macro-economie. Makers Koeriers Nederland B.V heeft daarin een belangrijke positie en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door garant te staan voor duurzaam transport. less Meer

Ons doel

Makers Koeriers Nederland B.V heeft het doel om continu te streven naar de verbetering van onze gezondheids-, veiligheids- en milieudoelstellingen. Dat doen we op alle niveaus binnen onze organisatie. Op dit gebied voelen we ons als management verantwoordelijk om zorg te dragen voor kennisoverdracht op onze medewerkers. Op die manier verbeteren wij onze bedrijfsvoering te allen tijde en creëren we betrokkenheid bij onze medewerkers. Dit doel realiseren wij door middel van ons Lean and Green-beleid en het optimaliseren van CO2-neutraal transport en intermodaal transport.

Lean and Green

Duurzaam transport bestaat onder meer uit een optimale belading. Dat betekent dat we zo min mogelijk lege kilometers rijden met het brandstofverbruik van onze chauffeur nauwlettend in de gaten houden. Denk hierbij aan het inzetten van intermodaal en CO2-neutraal transport. Nu zijn we Europees-opererende wegtransporteur met deze status. Ook nu blijven we ons inzetten voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen! less Meer